ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η μεταβίβαση του τίτλου Ιδιοκτησίας από τον πωλητή προς τον αγοραστή γίνεται μέσω μιας απλής διαδικασίας στο κτηματολόγιο.
Το συμβόλαιο θα πρέπει προηγουμένως να έχει χαρτοσημανθεί και να έχει κατατεθεί στο κτηματολόγιο εντός 6 μηνών από την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου.
Στην παρούσα χρονική στιγμή για ένα καινούργιο ακίνητο χρειάζεται περίπου 2 χρόνια από την ημέρα αποπεράτωσης του για να εκδοθούν ξεχωριστοί Τίτλοι Ιδιοκτησίας. Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στην συμφόρηση εργασίας που υπάρχει στο κτηματολόγιο που προήλθε από την απότομη ανάπτυξη που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στη Κύπρο.
Εάν οι πελάτες το επιθυμούν μπορεί να εκδοθεί τραπεζική εγγύηση για την έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας, όμως το κόστος της έκδοσης θα επιβαρύνει τον αγοραστή.