ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Χαρτοσήμανση

Έξοδα για την κατάθεση του συμβολαίου αγοράς στο κτηματολόγιο. Ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει για την χαρτοσήμανση του συμβολαίου €1,5 για κάθε €1,000 μέχρι το ποσό των €170,000και μετά €2 για κάθε €1,000 μέχρι το τελικό ποσό της αξίας του ακινήτου.

Για παράδειγμα , εάν η αξία αγοράς είναι €300,000

 οι πρώτες € 170,000  0.15 %  € 255
 οι επόμενες €  130,000  0,2 %  € 260

Σύνολο

 € 515
Μεταβιβαστικά τέλη

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιβάλλονται καθόλου μεταβιβαστικά τέλη ή επιβάλλονται μειωμένα για ακίνητα τα οποία είναι καινούργια , δεν έχουν ξανάπωληθεί  στο παρελθόν και το συμβόλαιο αγοράς έχει κατατεθεί στο κτηματολόγιο μέχρι 31/12/14.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Για ακίνητα στα οποία επιβάλλεται ΦΠΑ στο τίμημα αγοράς δεν επιβάλλονται καθόλου μεταβιβαστικά τέλη.

2. Για ακίνητα στα οποία δεν επιβάλλεται ΦΠΑ( αλλά δεν έχουν ξανάπωληθεί ποτέ στο παρελθόν) τα μεταβιβαστικά τέλη είναι μειωμένα κατά 50%.

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή μεταχειρισμένων ακινήτων που έχουν ξανάπωληθεί στο παρελθόν επιβάλλονται μεταβιβαστικά τέλη (σύμφωνα με το πίνακα πιο κάτω) στην αξία την οποία καθορίζει το κτηματολόγιο( και όχι στην αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς) ότι είναι η πραγματική αξία πώλησης σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς κατά την ημέρα που είχε γίνει η συμφωνία αγοράς

 Αξία ακινήτου (€) Μεταβιβαστικά τέλη %   Αθροιστικά Μεταβιβαστικα(€)
 0- €85.430

 3%

€2,563

 €85.431-€170.860

 5%

€4,271

 €170.861-and over

 8%

 

Παράδειγμα:
Για ακίνητο το οποίο το κτηματολόγιο εκτιμά την αξία του για € 300,000, ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει:

1. Το ποσόν των €2.563 μέχρι τις €85.430 {€85.430 × 3%}

2. Το ποσόν των €4,271 μέχρι τις €170.860 { (€170.860 – €85.430) × 5% }

3. Το ποσόν των €10,331 από τις €170,861 μέχρι τις €300,000 { (€300,000 -€170.860) × 8% }

Συνολικά το ποσό των μεταβιβαστικών θα είναι €17,165 (€2,563+€4,271+€10,331)

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας

Είναι ετήσιος φόρος, ο οποίος καθορίζεται με βάση την αξία που θα είχε το ακίνητο την 1ήν Ιανουαρίου 1980 (και όχι της σημερινής του αξίας) απο το κτηματολόγιο, επί κάποιου καθορισμένου ποσοστού.

 Αξία ακινήτου την 01.01.1980  Ποσοστό φορολογίας (%)
  μέχρι τις €12.500   0
 €12.500 μέχρι €40.000  0,6%
 €40.001 μέχρι €120.000  0,8%
 €120.001 μέχρι €170.000  0,9%
 €170.001 μέχρι €300.000  1,1%
 €300.001 μέχρι €500.000  1,3%
 €500.001 μέχρι €800.000  1,5%
€800.001 μέχρι €3.000.000 1,7%
πάνω απο €3.000.001 1,9%

Παράδειγμα:

Εάν ένα ακίνητο είναι εγγεγραμμένο σε ένα μόνο ιδιοκτήτη και έχει αξία του 1980 για €60,000, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πληρώσει

Στις πρώτες €40,000 με 0.6% = €240

Στις υπόλοιπες €20,000 με 0.8% = €160

Συνολικό ποσό = €400

Άλλες φορολογίες

Αναλόγως του μεγέθους του ακινήτου , οι ετήσιες φορολογίες που περιλαμβάνουν το αποχετευτικό σύστημα, την συλλογή των σκουπιδιών και την τοπική φορολογία είναι μεταξύ € 100 – € 300.